طبق اعلام سازمان جهانی یونسکو یکی از انواع سواد  که برای هر انسان در قرن21 برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد، سواد رایانه ای است. به همین منظور و به جهت آشنایی دانش آموزان با تفکر  نظامدار، آموزش رایانه در سال تحصیلی پیشرو همراه با بازی و پروژه اجرا خواهد شد.  تأکید  میگردد منظور از آموزش رایانه، فراگرفتن تفکر رایانشی و مرحله ای برای ذهن خواهد بود تا دانش آموزان بتوانند در حل مسائل روزمره از آن دانش بهره ببرند.