پایه ششم آخرین مقطع ابتدایی ست و پس از آن دانش آموزان وارد دوره متوسطه اول می‌شوند. بسیاری از دانش آموزان و والدین آنها قصد دارند این مقطع تحصیلی را در مدارس سطح بالا ثبت نام کنند.
بسیاری از این مدارس برای پذیرش دانش آموزان آزمون برگزار می‌کنند .به همین جهت انتخاب یک مدرسه خوب برای تحصیل در پایه ششم ابتدایی با توجه به سرنوشت ساز بودن این مقطع برای ورود به متوسطه امری مهم و شایسته ی تفکر می باشد.

 

می توان نتیجه گرفت بخش عمده ای از شخصیت دانش آموزان در محیط مدرسه شکل می گیرد بنابراین نقش مهمی در زندگی آینده، روحیات و تفکرات دانش آموزان دارد.

بیشتر والدین تنها اطلاعاتی درباره مدارس دولتی ،نمونه دولتی ، غیر انتفاعی ، شاهد و تیز هوشان دارند. البته که انتخاب از میان همین مقدار گزینه هم کار دشوار و پیچیده ایست.

سنجش یک مکان خوب برای ادامه تحصیل دارای پارامتر های مختلفی مانند :کادر مدرسه ،امکانات مدرسه،آزمون ورودی و شرایط ورود به مدرسه، میزان ساعات درسی،تعداد دانش آموزان و.... عوامل مختلف دیگری که همگی دست به دست هم می دهند تا بتوانند یک محیط مناسب رابرای موفقیت و هموار کردن مسیر تحصیل دانش آموزان فراهم کنند.

 

برخی از موارد موردنظر ما در مدرسه رویا برای دانش آموزان پایه ششم:

– بررسی مداوم شرایط آموزشی در کلاس های درسی
– مطالعه و پیشنهاد شیوه های استاندارد و نوین آموزشی به معلمان
– ارتباط مداوم و مناسب با دانش آموزان و شنیدن مشکلات آنها در یادگیری
– آموزش روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی
– معرفی کتاب های کمک آموزشی مناسب جهت تمرین و تکرار دروس در منزل