دریافت کتاب کتابخوانی

 

 

والدینی که هنوز موفق به دریافت کتاب کتابخوانی نشده اند:  فردا چهارشنبه 5 آذر ساعت 9 تا 11 می توانند برای دریافت کتاب فوق به مدرسه مراجعه نمایند.