دانش آموزان نیاز دارند تا خود را شایسته و ارزشمند بپندارند و برای دستیابی به این ادراک، حداکثر تلاش خود را به روش های گوناگون به کار گیرند(براون و وایتر، 1984)

 

 

 

در شرایط آموزشی و کلاس درس هر چه دانش آموزان بیشتر مطالعه کنند و به انجام دادن تحقیقات فراوان روی بیاورند، بازخوردی بهتر از معلم دریافت میکنند و ادراک شایستگی و ارزشمندی شخصی آنها در مقایسه با دیگران افزایش می یابد.

 

 

 

نیاز به حمایت از ارزشمند بودن به این دلیل در الگوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است که معلمان، این نیاز را در دانش آموزان شناسایی کنند و آنها را از این نظر در حالتی متعادل قرار دهند.

 

 

از آنجا که دستیابی به ارزشمند بودن و حفظ آن در مدرسه مستلزم مطالعه ی اثربخش، انجام دادن بیشتر این فعالیت ها سعی میکنند تا خود را شایسته تر و ارزشمندتر جلوه دهند.

 

 

 

 

 

 

واحد مشاوره دبستان و پیش دبستان رویا