لینک کلاس‌های آنلاین

لینک کلاس‌های آنلاین

کلاس‌ها طبق ساعات زیر برگزار خواهند شد:

پیش‌دبستان: 9 تا 11:45

دوره اول (اول تا دوم) : 9 تا 12:30

دوره دوم (سوم تا ششم) : 9 تا 13:15