دبستان رویا جشنواره ای از بازی های جذاب و متنوع برای کودکان 5 تا 7 سال در 29 فروردین 1401 تدارک دید.

کودکان در این جشنواره گروه بندی شدند و به همراه یک راهنما سراغ میزهای بازی رفتند و تمامی بازی های

جذاب و خلاقانه را امتحان کردند. در این جشنواره به کودکان عزیزمان بسیار خوش گذشت.

و مهارت هایی چون کار گروهی، دست ورزی، تمرکز و سرعت و ... در آنها به چالش کشیده شد.